Co skauting nabízí

Skauting je pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Junák staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí k zdokonalování vlastních schopností a dovedností. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je příroda, sport, věda a technika, kultura a další.

Skautská organizace dělí členy do čtyřech skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

 • Benjamínci (věk 4 – 6 let)
 • Světlušky a vlčata (věk 7 – 10 let)
 • Skauti a skautky (věk 11 – 15 let)
 • Rangers a roveři (věk nad 15 let)

Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná. Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Vlčata a světlušky jsou velmi hravé a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Kouzelné lucerně či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem, někteří z nich se skautsky vzdělávají a připravují k převzetí oddílů.

Jak to ve skautu chodí?

Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se obvykle dělí do družin. Během školního roku se členové družiny schází na pravidelných schůzkách, zpravidla jednou týdně. Setkání družin se pak říká oddílová schůzka. Schůzky jsou plné her, ale skautky a skauti si zábavnou formou také procvičují řadu dovedností a vědomostí, které se uplatní nejen při skautských akcí, ale především v praktickém životě.

Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jedno i vícedenní výpravy do okolí i vzdálenějších míst. Právě takové výpravy dávají možnost plně rozvinout dětskou fantazii při rozsáhlejších hrách se zajímavým rámcem. Při objevování tajemných jeskyní nebo při hledání pokladů se hráči navíc dozví mnoho zajímavostí o kraji, kde se právě nacházejí.

Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu jsou letní tábory trvající jeden až tři týdny. Na nich se skauti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. Zde se naučí vařit, pracovat se sekyrou a pilou, stavět stany a různé táborové stavby. Letní tábory, na nichž vrcholí i oddílové hry a soutěže, ukazují hodnotu prostého života a pěstují vztah k přírodě.

Co vše Junák nabízí?

Mezinárodní přátelství – Junák je moderní organizace, která má globální rozměr (214 zemí). Umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi z celého světa. V jazykových táborech, na mezinárodních expedicích a setkáních podporuje komunikační schopnosti, odstraňuje předsudky a ostych před příslušníky jiných národů a kultur. Bohatých mezinárodních zkušeností pak také využívá při tvorbě programů.

Služba společnosti – Mimo tradičního oddílového programu se členové Junáka zapojují nebo přímo pořádají podniky pro veřejnost. Patří k nim různé humanitární sbírky, pomoc při zajišťování akcí (např. Dětský den) nebo organizace programů pro domovy důchodců, léčebny či dětské domovy. Přímý styk s lidmi, jimž osud určil žít v odlišném prostředí, než na jaké jsou děti zvyklé, vede k odbourávání lhostejnosti a ke snaze těmto „znevýhodněným“ jedincům či skupinám pomoci.

Celostátní působnost – Ke skautskému programu patří též pořádání celostátních soutěží, které motivují účastníky k prohlubování svých znalostí a k zlepšování dovedností. Závody a soutěže v mnoha oborech (sportovní, přírodovědné, divadelní, fotografické, pěvecké či literární) podporují rozvíjení talentu každého jedince. Zvláštní skupinu tvoří celostátní Závody vlčat a světlušek a Svojsíkův závod pro skautky a skauty, kde mohou družiny navzájem poměřit své síly, schopnosti, dovednosti a znalosti, které získaly během skautské výchovy.

Kdo se o děti stará?

Družina a oddíl – Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V „partě“ vede skautskou družinu starší zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci – podrádcové v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu, zajišťující chod oddílu. Každý člen má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

Vedoucí – Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky – čekatelskou a vůdcovskou, zaměřené nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásady bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

Činovníci – Junák je mnohotvárnou formou spolužití a vedoucí na svůj úkol nejsou nikdy sami. Jsou zde ostatní dospělí – činovníci, kteří se jim svými schopnostmi a dovednostmi snaží pomoci (např. zajišťováním technického a hospodářského zázemí oddílu) a kteří se téže podílejí na předávání získaných znalostí a organizují speciální a odborné vzdělávací programy. Mají však také možnost dále rozvíjet své zájmy a aktivity přizpůsobené vlastním potřebám.

Junák – český skaut

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Poslání Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem Baden Powellem.

Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:

 1. povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální;
 2. povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
 3. povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.

Principy jsou vyjádřeny ve:

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
– sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
– plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
– duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.
K tomu mi dopomáhej Bůh. (dodatek pro věřící)

Skautský zákon

 1. skaut je pravdomluvný
 2. skaut je věrný a oddaný
 3. skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 4. skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. skaut je zdvořilý
 6. skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 8. skaut je veselé mysli
 9. skaut je hospodárný
 10. skaut je čistý ve slovech, myšlenkách i skutcích

Skautské heslo

Buď připraven!