Skautský týden nejen v knihovně a výstup na Junáckou vyhlídku za námi

11. září 2011 v rámci ukončení výstavy (oslavy 100 let skautingu) uspořádali náchodští skauti a skautky společnou výpravu na Junáckou vyhlídku do Broumovských stěn. Počasí skvěle dotvářelo nádhernou krajinu pro více než 80 účastníků z Broumova, Červeného Kostelce, České Skalice, Hronova, Jaroměře, Náchoda, Nového Města nad Metují a Police nad Metují, chlapců i děvčat ve věkovém složení od tří do osmdesáti tří let. Jásavé tóny skautského signálu všechny přítomné symbolicky přenesly do začátku druhého století trvání skautingu.

Karel Kašpar

cestou na Junáckou vyhlídku

cestou na Junáckou vyhlídku

Otevíráme výstavu ke stoletému výročí vzniku a trvání skautingu a Junáka a připomínáme si jména zakladatelů světového, českého i náchodského skautingu, skautského hnutí, skautských myšlenek a ideí, jejichž smyslem a cílem bylo oslovit mladého člověka, chlapce ale i děvčata jazykem mládí blízkým – smyslem pro přátelství, dobrodružství, pobyt v přírodě, tvořivou činnost a pěstovat a rozvíjet v nich a dát jim do života základní humanitní
hodnoty jako smysl pro spravedlnost, pravdu a přátelství, věrnost a čest, lásku k bližnímu, obětavost, sociální cítění a statečnost, ochotu pomáhat slabším, lásku k vlasti, přírodě a hodnotám předchozích generací.

Prostředky, kterými skauting vychovává, hry, táboření a pobyt v přírodě, práce a praktická činnost není sama o sobě cílem, ale jen prostředkem k dosažení všelidských hodnot, na kterých stojí lidská pospolitost a civilizace.

Za svou stoletou historii prodělal český a také i náš náchodský skauting období zrodu, vzestupu, útlumu, ale i zákazu v letech 1939, 1948, 1969 a po roce 1990 jeho nové oživení. To co prožívá společnost, prožívá spolu s ní i mladá generace. Dítě a mladý člověk snadněji podléhá vnějším vlivům. To, čím je ohrožena společnost, intenzivněji ohrožuje dítě a dozrávajícího člověka, který se učí příkladem a snadněji podléhá svodům. Místo autentického života v nesrovnatelné míře žije dnes ve virtuálním světě televize, reklamy, internetu, mobilních sítí, pokleslých tiskovin, nebezpečí zneužití, drog, slibujících nevšední prožitky a vzrušení, aniž by všemu tomu musela předcházet práce, studium a poznání jako zdroj skutečného hmotného a duchovního bohatství.

Lidská populace je dnes ohrožena nejen svým početním růstem, následnou mobilitou, nedostatkem přírodních zdrojů, půdy, vody, ale i neschopností dlouhodobě předvídat a usměrňovat svou budoucnost. Přetvářka, nepoctivost, populismus, povrchnost a sobectví, neschopnost naslouchat názorům druhých a prosazování osobních zájmů na úkor zájmů společenských, ničení přírody, prezentované jako daň z pokroku, ohrožuje děti a budoucí generace víc než nás starší a dospělé. Jestliže skauting ve svém úsilí a cílech, které mu vytkli jeho zakladatelé, nebude tyto skutečnosti refl ektovat a ve svém úsilí o výchovu mladého člověka na tyto skutečnosti a vlivy reagovat, zpronevěří se hodnotám, ze kterých skauting vznikl, zpronevěří se skautskému zákonu a slibu. Každý skautský vedoucí si musí svou odpovědnost za výchovu mladých lidí uvědomovat a na stav a tato nebezpečí v práci s dětmi reagovat. Většina dětí dnes žije ve městech, vyrůstá v neúplných rodinách a v sociálním ohrožení, bez přímého styku s přírodou a není schopno negativní společenské vlivy proto eliminovat.

Skauting musí být domyšleným výchovným systémem. Nikoliv jen náplní volného času dětí a mladých lidí. Ať k tomu ve skromné míře i tato výstava přispěje.

Ing. Jindřich Bradna

na Junácké vyhlídce

na Junácké vyhlídce

fotky z těchto oslav:

http://prvnioddil.rajce.idnes.cz/110911_Junacka_vyhlidka/

společné foto poblíž Junácké vyhlídky (Pánův kříž)

společné foto poblíž Junácké vyhlídky (Pánův kříž)