Výstava 100 let skautingu v Náchodě 10. – 28. 4. 2017

Od 10.4 do 28.4.2017 probíhá v náchodské knihovně výstava ke 100 letům skautingu v Náchodě. Na závěr výstavy 28. 4. 2017 od 17:00 se koná v dětském oddělení Městské knihovny v Náchodě společenský večer DOBA SKAUTINGU, kde budete mít -mimo jiné- možnost vyslechnout vyprávění skautů různých věkových kategorií.

Skautský týden nejen v knihovně a výstup na Junáckou vyhlídku za námi

11. září 2011 v rámci ukončení výstavy (oslavy 100 let skautingu) uspořádali náchodští skauti a skautky společnou výpravu na Junáckou vyhlídku do Broumovských stěn. Počasí skvěle dotvářelo nádhernou krajinu pro více než 80 účastníků z Broumova, Červeného Kostelce, České Skalice, Hronova, Jaroměře, Náchoda, Nového Města nad Metují a Police nad Metují, chlapců i děvčat ve věkovém složení od tří do osmdesáti tří let. Jásavé tóny skautského signálu všechny přítomné symbolicky přenesly do začátku druhého století trvání skautingu.

Karel Kašpar

cestou na Junáckou vyhlídku
cestou na Junáckou vyhlídku

Otevíráme výstavu ke stoletému výročí vzniku a trvání skautingu a Junáka a připomínáme si jména zakladatelů světového, českého i náchodského skautingu, skautského hnutí, skautských myšlenek a ideí, jejichž smyslem a cílem bylo oslovit mladého člověka, chlapce ale i děvčata jazykem mládí blízkým – smyslem pro přátelství, dobrodružství, pobyt v přírodě, tvořivou činnost a pěstovat a rozvíjet v nich a dát jim do života základní humanitní
hodnoty jako smysl pro spravedlnost, pravdu a přátelství, věrnost a čest, lásku k bližnímu, obětavost, sociální cítění a statečnost, ochotu pomáhat slabším, lásku k vlasti, přírodě a hodnotám předchozích generací.

Prostředky, kterými skauting vychovává, hry, táboření a pobyt v přírodě, práce a praktická činnost není sama o sobě cílem, ale jen prostředkem k dosažení všelidských hodnot, na kterých stojí lidská pospolitost a civilizace.

Za svou stoletou historii prodělal český a také i náš náchodský skauting období zrodu, vzestupu, útlumu, ale i zákazu v letech 1939, 1948, 1969 a po roce 1990 jeho nové oživení. To co prožívá společnost, prožívá spolu s ní i mladá generace. Dítě a mladý člověk snadněji podléhá vnějším vlivům. To, čím je ohrožena společnost, intenzivněji ohrožuje dítě a dozrávajícího člověka, který se učí příkladem a snadněji podléhá svodům. Místo autentického života v nesrovnatelné míře žije dnes ve virtuálním světě televize, reklamy, internetu, mobilních sítí, pokleslých tiskovin, nebezpečí zneužití, drog, slibujících nevšední prožitky a vzrušení, aniž by všemu tomu musela předcházet práce, studium a poznání jako zdroj skutečného hmotného a duchovního bohatství.

Lidská populace je dnes ohrožena nejen svým početním růstem, následnou mobilitou, nedostatkem přírodních zdrojů, půdy, vody, ale i neschopností dlouhodobě předvídat a usměrňovat svou budoucnost. Přetvářka, nepoctivost, populismus, povrchnost a sobectví, neschopnost naslouchat názorům druhých a prosazování osobních zájmů na úkor zájmů společenských, ničení přírody, prezentované jako daň z pokroku, ohrožuje děti a budoucí generace víc než nás starší a dospělé. Jestliže skauting ve svém úsilí a cílech, které mu vytkli jeho zakladatelé, nebude tyto skutečnosti refl ektovat a ve svém úsilí o výchovu mladého člověka na tyto skutečnosti a vlivy reagovat, zpronevěří se hodnotám, ze kterých skauting vznikl, zpronevěří se skautskému zákonu a slibu. Každý skautský vedoucí si musí svou odpovědnost za výchovu mladých lidí uvědomovat a na stav a tato nebezpečí v práci s dětmi reagovat. Většina dětí dnes žije ve městech, vyrůstá v neúplných rodinách a v sociálním ohrožení, bez přímého styku s přírodou a není schopno negativní společenské vlivy proto eliminovat.

Skauting musí být domyšleným výchovným systémem. Nikoliv jen náplní volného času dětí a mladých lidí. Ať k tomu ve skromné míře i tato výstava přispěje.

Ing. Jindřich Bradna

na Junácké vyhlídce
na Junácké vyhlídce

fotky z těchto oslav:

http://prvnioddil.rajce.idnes.cz/110911_Junacka_vyhlidka/

společné foto poblíž Junácké vyhlídky (Pánův kříž)
společné foto poblíž Junácké vyhlídky (Pánův kříž)

Skautský týden nejen v knihovně

Výstava ke 100 letům založení Junáka

(českého Skautingu)

Výjimečná a ojedinělá možnost spatřit jedny z prvních vydání nejen skautských časopisů. Právě v nich zpočátku publikoval svoji tvorbu Jaroslav Foglar. Je málo lidí/sběratelů, kteří mají kompletní sbírku starých čísel časopisů Vpřed, Mladý hlasatel, Junák a dalších. Začátkem září budete mít možnost spatřit v prostorách knihovny cenné historické výtisky těchto časopisů. Také zde bude vystaveno množství knižní tvorby J. Foglara. Dále se dozvíte o historii, průkopnických začátcích skautingu a době v které žil Jaroslav Foglar a skautoval Zdeněk Ambrož. Náchodští skauti a skautky zajišťují doprovodný program během celého týdne výstavy.

konání: pondělí–sobota 5. – 10.9.2011 (Po–Pá: 9–17.00 hodin, So: 9–11.00 hodin)

kde: vestibul a sál ve druhém patře Městské knihovny v Náchodě

obsah: výstava knih a časopisů Jaroslava Foglara, expozice dějin českého skautingu, prezentace jednotlivých náchodských oddílů, výstava kronik a vlajek oddílů

doprovodný program: drobné hry pro děti během konání celé výstavy před budovou knihovny a na dvorku knihovny

pro koho: pro širokou veřejnost

vernisáž výstavy: 5.9.2011 v podnělí v 15.30 ve vestibulu Městské knihovny v Náchodě

http://www.mknachod.cz/

Rychlonožka
Rychlonožka
Mirek Dušín
Mirek Dušín
Jindra Hojer
Jindra Hojer

Po válce přišel pro skauting boom. Většina mládeže žila na venkově a byla odkojena přírodou. Mládí z měst toužilo vylézt z pavlačových domů. Co také jiného dělat? Televize a počítače byly neznámou věcí, vždyť i fotbalový klub u nás vlastnil pouze jeden kožený míč a jednu náhradní duši. Na naší vesnici založil oddíl Junáků místní kněz a zbláznil do něho všechny kluky. Komunisté prosadili jeho přeložení. Protože si ani na novém působišti nedal pokoj, zavřeli jej. Prý učí děti střílet. I nás to učil. Z luku. Proutek, provázek…

Stihl jsem i bezmasý junácký tábor (maso, chleba, všechno bylo na potravinové přídělové lístky). Ať pak už děláš ve svém životě co děláš, ta duše skauta v tobě zůstane. Já mám navíc to štěstí, že se k těm starým dobrým junáckým časům mohu vracet nejenom ve vzpomínkách. Mám totiž všechny poválečné ročníky časopisu Junák, stejně tak časopisy Vpřed i současná čísla Bobří stopy vydávaná Společností přátel Jaroslava FOGLARA. To všechno bude součástí junácké výstavy v Náchodě konané při stoleté příležitosti skautského hnutí.

S překvapením jsem mohl konstatovat, že junácké oddíly stále existují a žijí v Náchodě, v Hronově, Červeném Kostelci… Jednou jsem se zúčastnil jejich shromáždění. Pravda, moc jsem jim nerozuměl. Byl to samý bit, mail, hardisk, domovskou řečí byla angličtina. Mají školeného pokladníka, nechybí právník. Inu, je to už jiný svět. Svět mladých, vzdělaných a sebevědomých lidí. Pokud ten duch skautského přátelství nevymizí, pořád má tento svět dobrou naději.

Zdeněk Ambrož

plakát výstavy o díle Jaroslava Foglara a skautingu
plakát výstavy o díle Jaroslava Foglara a skautingu

a

Výstup na Junáckou vyhlídku

(závěr akce Skautský týden nejen v knihovně)

Na Junáckou vyhlídku chodí mnoho skautů a skautek nejen z náchodského okresu poslední den v roce–na Silvestra. Je to tradiční akce s dlouhou historií. Každý se ohlédne za svými činy, poděkuje za dobrý rok a přeje si další pěkné dny v následujícím roce. Právě tento den má každý možnost potkat staré známé, které za celý rok ani neviděl a popřát jim hezké chvíle do dalších dní, mnoho krásných zážitků a spousty zajímavých příhod na stezkách (životem).

Kulaté výročí bývá jen jednou za život, a proto jej chceme náležitě oslavit. Malý–velcí, mladí–staří, skauti–skautky, ti všichni a mnozí další se sejdou na Junácké vyhlídce k připomenutí výročí 100 let od začátku skautování v České republice.

konání: neděle 11.9.2011

kde: Junácká vyhlídka, Broumovské stěny (45°30’53.510″N, 12°15’31.131″E)

sraz účastníků: Pánův kříž 11.00 hodin

pro koho: pro skauty, skautky a všechny jejich přátele